Sangeethouse.com

My JUKEBOX Login
Login Password GO
Filmychai Videos
Bollywood Events
Movie Trailers
New Releases
Movie Index
Latest Top 10
Singers
Live Radios
Actors
Actresses
Models
Hindi Lyrics
Devotional
Wallpaper Gallery
Forthcoming Movies
Compilations
Pop Songs
Remixes
Ghazals
Old Favorites
Love Songs
Wedding Songs
Qawwali
Karaoke
Instrumental
Classical
Patriotic
Bhangra
Carnatic
Gujarati
Hindi
Kannada
Malayalam
Marathi
Tamil
Telugu
Gallery
Ringtones
Toolbar
Live Radios
Refer this site


Sangeethouse Top10 on iGoogle
iGoogle

Sangeethouse.com Lyrics
Enjoy Shyamala Dandakam Lyrics and click on the Play Selected button to listen to the song!
 
Shyamala Dandakam Bookmark and Share

Cast:
Music Director:
Director:
Producer:
Lyrics:
Year:

Got Lyrics? Click Here to Submit Lyrics

Listen to Shyamala Dandakam    Shyamala Dandakam Lyrics

Shyamala Dandakam Videos and Trailers

Loading Shyamala Dandakam videos...please wait!


Listen to Shyamala Dandakam Shyamala Dandakam Lyrics
Manikhya veenaam upalalayanthim,
Madalasam manjula vaag vilasam,
Mahendra Neela dhyuthi komalangim,
Mathanga kanyam manasa smarami. 1

Chathurbhuje Chandra kala vathamse,
Kuchonnathe kumkuma raga sone,
Pundrekshu pasangusa pushpa bana,
Hasthe namasthe jagadaika matha. 2

Matha marakatha shyama, Mathangi madha shalini,
Kuryath kadaksham kalyani kadambha vana vasini. 3

Jaya Mathanga thanaye, Jaya Neelolpala dhyuthe,
Jaya Sangeetha rasike, Jaya Leela shuka priye. 4

Dandakam

Jaya janani, 
sudha samudranthar udhuyanmani dheepa samrooda vilwadavi 
Madhya
Kalpadhruma kalpa kadambha vasa priye, 
krithivasa priye,
sarva loka priye.

Sadararabdha sangeetha sambhavana a sambhrama lola 
neepasraga badha chooli sanadathrike,
Sanumath puthrike,

Shekhari bhootha sheethamsu leka mayookhavalibadha 
susnigdha neelaalaka sreni sringarithe,
Loka Sambhavithe,

Kama leela dhanusannibha brullatha pushpa sandoha 
sandeha krullochane,
Vak sudha sechane,

Charu gorchana panga keli lalabhirame,
surame, 
rame,

Prollasadvalika moukthika srenika chandrika 
mandalothbhasi lavanyagandasthalanyatha kasthurika 
pathra rekha samudbhootha sourabhyasambhrantha 
brungangana geetha santhree bhavan mantra thanthreesware,
Susware,
Bhasware,

Vallaki vadana prakriya lola thali dhala badha thadanga 
bhoosha viseshanwithe,
Sidha sammanithe,

Divya halamadho dwelahelala sachakshurandholana sri 
samakshiptha karanaika neelothphale,
poorithasesha lokapi vanchapale,
sreephale 

Sweda bindulla sathphala lavanya nishyandha sandhoha 
sandeha krunnasika moukthike, 
Sarva viswathmike,
Kalike,

Mugdha mandasmithodhara vyaktha sphural pooga thamboola 
karpoora gandolkare,
Jnana mudhrakare,
Sarvasampathkare,
Padmabaswathkare,
Sreekare,

Kunda pushpa dhyuthi snigdha dantha vali nirmala lola 
kallola,
Sammelanasmera sona dhare,
Charu veena dhare,
Pakwa bimbha dhare,

Sulalithayouanarambha chandrayodhvela lavanya 
dughdarnawavir bhava th kambhu bibhoka bruth kandhare, 
Sathkala mandhire,
Mandhare,

Divya rathna prabha banduhrachaanna haaradhi bhoosha 
samudhyotha mananavadhyanga shobhe,
Shubhe,

Rathna keyura rasmi chada pallava prollasath dhorlatha 
rajithe,
Yogibhi poojithe,

Viswa ding mandala vyapi manikhya theja spurath 
kankanalangruthe,
Vibhramalankruthe,
Sadhubhi poojithe,

Vasararambha vela samjrumbhamana aravinda prathi dwandwi 
panidwaye,
Santhothdhyaddhaye,
Adwaye,

Divyarathnormika dheethithi sthoma sandhyaya mananguli 
pala vodhyanna khendu prabha mandale,
Sannadha ghandale,
Chith prabha mandale,
Prollasath khundale,


Tharakajala neekasa haraa valee smera charu sthana bhoga 
bharanamanmadhyavallee valee schedha veechi samudhyath 
samullasa sandarsithakarasoundarya rathna kare,
Vallevibruthkare,
Kimkara sreekare,


Hemakumbhopamothunga vakshoja parava namre,
Trilokavanamre,


Lasadvrutha gambheera nabhee sarastheera saivala 
sangakara syama romavalee bhooshane,
Manju sambhashane,


Charu sinchath kati soothra nirbarsthinanga leela dhanu 
sinchineedambare,
Divya rathnambare,


Padmaraghollasanmekhala moukthi sreni shobajitha swarna 
bhoo bruthale.
Chandrika seethale,


Vikasitha navakimsuka thara divyamsuka channa charooru 
shobha para bhootha sindhoora sonaya manendra matanga 
hasthargale,
Vaibhavan argale,
Syamale,

.

Komala snighdha neelothpalothpaditha ananga thunnera 
sangakare dara jangalathe,
Charu leela gathe,

,

Namradik pala seemanthini kunthalasnighdha neela prabha 
punja samjatha durvangurasangi saranga samyoga ringanna 
khendujjwale,
Projjwale,
Nirmale,


Prahwadevesa lakshmeesa bhoothesa thoyesa vaneesa 
keenasa daithyesa yakshesavayvagni koteera manikhya 
sangushta bala thapodhama lakshara sarunyatharunya 
Lakshmi graheethangri padme, 
Supadme,
Ume,


Suruchira navarathna peeta sthithe,
Susthithe,
Rathna padmasane,
Rathna simhasane,
Sankapadmadvayopasrithe,
Vishruthe,


Thathra vignesa durga vatu ksethra palairyuthe,
Matha mathanga kanya samoohanvithe,
Bhairavair ashtabhir veshtithe,Manjula menakadhyanga namanithe,
Devi vamadhibhi shakthihi sevithe,
Mathurka mandalair mandithe,
Yaksha gandharwa sidhangana mandalair archithe,
Pancha banathmike,
Pancha banenarathya cha sambhavithe,
Preethibhajaa vasanthena chaanandithe,

Bhakthi baajam param sreyase,
kalpase yoginaam manase dhyothase,
Geetha vidhya vinodhati trushnena krishnena sampoojyase,
Bhakthimaschedasa vedhasa sthooyase,
Viswa hrudhyena vadhyena vidhyadharair gheeyase,


Sravana harana dakshinakwanaya veenaya kinnarair 
gheeyase,
Yaksha gandarwa sidhangana mandalair archyase,
Sarva soubhagya vanchavahirvadhudhir suranam 
samaradhyase,


Sarva Vidhya viseshathmakam, chadu gatha samuchaaranam,
Kanda mulolla sadwarna raji thrayam,
Komala syamalo dhara paksha dwayam,
Thunda shobhathi dhoori bhavath kisukam tham shukam,
Lalayanthi parikreedase,


Pani padmadwaye nakshamalamapisphatikeem 
jnanasarathmakam pustakangusam pasa 
bibrathiyenasanchinthyse, tasya vakthrantharal gadya 
padyathmika bharathinissareth, 
Yena vaa yavaka bhakruitheer bavyase tasya 
vasyabhavanthi sthriya purusha yena vaa 
sathakumbhadyuthir bhavyase sopiLakshmi sahasarair 
parikreedathe,


Kinna sidhyedwapu shyamalam komalam Chandrachoodanwitham 
thavakam dhyatha thasya kelivanam nandanam 
thasyabhadrasanam bhoothalam, thasya gheer devatha 
kimkari thasya chajnakarisree swayam,


Sarva Theerthathmike,
Sarva mantrathmike,
Srava yantrathmike,
Sarva shakthyathmike,
Sarva peedathmike,
Sarva thathwathmike,
Sarva vidhyathmike,
Sarva yogathmike,
Sarva nadathmike,
Sarva shabdathmike,
Sarva viswathmike,
Sarva vargathmike,
Sarva sarvathmike,
Sarvage, Sarva roope, Jagan mathruke,
Pahi maam, Pahi Maam, Pahi maam,
Devi thubhyam nama, Devi Thubhyam nama. Devi thubhyam 
nama.Submitted by shyamala dandakam

Got lyrics? Contribute lyrics to Sangeethouse.com. Click here for lyrics submission form.